Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Fitnessnotities.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op Fitnessnotities.nl is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij bieden geen medisch advies, behandeling of diagnose aan.

Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voordat u begint met een fitness-, trainings-, dieet- of voedingsprogramma.

Fitnessnotities.nl is een blog met algemene informatie en biedt geen persoonlijk gezondheids- of medisch advies.

De inhoud van Fitnessnotities.nl met inbegrip van tekst, afbeeldingen en ander materiaal op de website, nieuwsbrieven en producten (“Inhoud”), is algemeen van aard en alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies.

De inhoud van Fitnessnotities.nl is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met alle vragen die u heeft met betrekking tot een medische aandoening, procedure of behandeling, of het nu gaat om fitness oefeningen, fitnessschema’s, dieetschema’s, voedingsprogramma’s, supplementen, vitaminen of kruidenalternatieven.

Fitnessnotities.nl geeft geen garanties over de werkzaamheid of veiligheid van producten, schema’s of behandelingen beschreven op onze blog.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel deze website zorgvuldig samengesteld wordt door Fitnessnotities.nl, kan Fitnessnotities.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Fitnessnotities.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie op deze website uitdrukkelijk van de hand.

Fitnessnotities.nl staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.

Fitnessnotities.nl mag de website op ieder gewenst moment naar eigen visie zonder voorafgaande mededeling veranderen of beëindigen. Fitnessnotities.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van deze website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is geheel op eigen risico. Fitnessnotities.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit deze website verzendt.

Fitnessnotities.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Fitnessnotities.nl is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die is toegebracht door of dreigt te worden toegebracht door:

a.    het gebruik van deze website of hieruit voortvloeiend

b.    het gebruik van informatie van deze website

c.    in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d.    de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website behoren toe aan Fitnessnotities.nl en zijn licentiegevers.

Niets van deze site mag gekopieerd of gereproduceerd worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitnessnotities.nl. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De gebruiker vrijwaart de auteur van Fitnessnotities.nl, diens vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Op deze site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.